Horizon ietilpst pieci funkcionālie apgabali, kas sastāv no atsevišķām komponentēm. Augšējā līmenī redzamās komponentes
ir iekļautas Horizon bāzes licencē. Apakšējā līmenī redzamās komponentes ir pieejamas kā bāzes funkcionalitātes papildinājumi.

Sistēma
 • Atskaišu redaktors

  ERP rīks, kas nodrošina pārskatu un izdruku izskata pielāgošanu noteiktas organizācijas vai lietotāja vajadzībām. Grafiskā veidā iespējams veidot neierobežotu skaitu dažādu izdruku formu dokumentiem, dokumentu sarakstiem un pārskatiem. Atskaites ir pieejamas visām nozarēm – grāmatvedības sistēmai, noliktavas pārvaldības sistēmai, personāla vadības sistēmai, kā arī citiem Horizon RVS korporatīviem risinājumiem.

 • Procesu serveris
  Horizon ERP funkcionalitāte, kas atbalsta automātisko procesu izveidi un izpildi Horizon resursu vadības sistēmas serverī. Funkcionalitāte nodrošina iespēju lietotājiem izveidot un automātiski izpildīt Horizon atbalstītos darbus (piemēram, algu aprēķins)
 • Tiesības un lomas
  Modulis nodrošina lietotāju lomu un tiesību komplektu izveidi un piešķiršanu noteiktiem lietotājiem vai lietotāju grupām. Horizon ERP sistēmā iespējams veidot ļoti elastīgas un sazarotas lietotāju tiesības, nosakot lietotāju pieeju noteiktām funkcijām un noteiktiem piekļuves režīmiem (lasīt, rediģēt, dzēst).
 • Brīdinājumi

  Funkcionalitāte ļauj definēt brīdinājumus Horizon. Iespējams veidot sistēmas un lietotāja specifiskus brīdinājumus, kas informē sistēmas lietotājus par interējošām situācijām, kas iestājušās sistēmas dokumentos, kā arī ārpuskārtas situācijām, kurām jāpievērš uzmanība.

 • Daudzvalodas

  Modulis, kas nodrošina Horizon ERP sistēmas saskarni vairākās valodās. Horizon uzņēmuma vadības sistēmas saskarne pieejama latviešu un angļu valodās.

 • Repozitoriji
  Funkcionalitāte ļauj citos Horizon moduļos saglabāt failus vai pielikumus vienotās, centralizētās failu glabātuvēs. Šī funkcionalitāte nodrošina centralizētu piekļuvi visiem failiem sistēmā.
 • Pasūtījumi internetā

  Šis noliktavas uzskaites sistēmas modulis nodrošina pasūtījumu pieņemšanu internetā. Ciešā integrācija ar noliktavas un loģistikas sistēmas moduli ļauj veikt ātrāku un efektīvāku pasūtījumu apriti un preču piegādi klientam.

 • Saskaņošana

  Saskaņošanas funkcionalitāte nodrošina dažādu dokumentu aprites darba plūsmu uzturēšanu sistēmā. Sistēmā pieejama personāla pieteikumu (piemēram, atvaļinājumu, komandējumu, mācību pieteikumu), apgādes rēķinu, līgumu u.c. dokumentu saskaņošana.

 • Pašapkalpošanās / HoP

  Iespēja, kas nodrošina darbinieka administratīvo funkciju veikšanu tīmekļa pārlūkā, bez Horizon instalēšanas. Šeit atspoguļota daļa Horizon funkcionalitātes, kas darbiniekiem pieejama pašapkalpošanās režīmā. Informācija web vidē pieejama atbilstoši instalētajiem moduļiem un lietotāja tiesībām.

 • Automātiskie darbi
  Iespēja reģistrēt un noteiktā laikā uz noteikta servera izpildīt iepriekš definētus periodiski veicamus darbus. Funkcija nodrošina noteiktu darbu, piemēram, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķinu laikā, kad ERP sistēma nav noslogota (ārpus darbalaika).
 • Centralizācija
  Vairāku juridisku vienību uzturēšana vienā Horizon ERP programmatūras instalācijā, kas nodrošina iespēju veikt uzskaites sistēmas datu konsolidāciju, balstoties uz vienotu konta plānu. Iespēja veidot un uzturēt vienotus klasifikatorus, kas tiek izmantoti visās juridiskajās vienībās (firmās).
 • Paplašināta lietotāju pārvaldība

  Iespēja veikt papildu drošības nosacījumu piemērošanu Horzion ERP un Horizon Web lietotājiem. Tas nodrošina iespēju automātiski kontrolēt lietotāja ievadītās paroles sarežģītības atbilstību un paroles maiņas biežumu.

 • Integrācija ar ārējām sistēmām

  Integrācijas platforma ir izveidota, lai Horizon varētu tikt integrēts ar citām IT aplikācijām. 

  Vairāk informācijas ŠEIT.

 • Excel spraudnis

  Modulis nodrošina iespēju automātiski ielasīt MS Excel Horizon atskaites datus, ietaupot laiku uz datu atlasi un kopēšanu, un ļaujot izmantot MS Excel Horizon datu analīzei un vizualizācijai ne tikai Horizon lietotājiem.

Saimniecība
 • Noliktava

  Noliktavas funkcionalitāte - preču kustība, atlikumi, iepirkuma cenas pēc FIFO, inventarizācijas, pārdošanas cenas, atlaides, realizācijas un citi pārskati dažādos griezumos.

 • Plaukti
  Šis uzņēmuma uzskaites programmas modulis nodrošina iespēju uzskaitīt preču kustību un atlikumus pa konkrētām noliktavas plauktu vietām. Samazina laika patēriņu, kas nepieciešams konkrētu preču atrašanai noliktavā.
 • Dokumentu imports/eksports
  Modulis nodrošina iespēju veikt Horizon ERP sistēmā esošu dokumentu (pavadzīmju, rēķinu, pasūtījumi u.c.) eksportu un importu no dažādiem failu formātiem (piem. Excel, CSV, XML).
 • Loģistika
  Modulis nodrošina iespēju atsekot klientu pasūtījumiem sākot no pasūtījuma pieņemšanas, preču pasūtīšanas piegādātājiem un saņemšanas līdz pat preču piegādēm klientam. Nodrošina optimālu preču atlikumu uzturēšanu un preču pasūtījumu veikšanu piegādātājiem.
 • Ražošana
  Šīs ERP modulis ietver pilna ražošanas cikla nodrošināšanu un uzskaiti, sākot no ražošanas procesa plānošanas, nepieciešamo izejvielu plānošanas, paša ražošanas procesa organizēšanas, beidzot ar produktu un paša ražošanas procesa vai tā atsevišķu soļu pašizmaksas noteikšanu. Nodrošina ražošanas procesā izmantoto izejvielu izsekojamību.
 • Autotransports
  Modulis nodrošina pilnu dienesta transporta uzskaiti, kas ietver sevī autotransporta vienību reģistrāciju, ceļa zīmju ievadi, nobraukuma un patērētās degvielas uzskaiti.
 • Kases sistēmas
  Dažādi ERP risinājumi mazumtirdzniecības uzskaitei - sākot no integrācijas ar kases aparātiem, beidzot ar daudzfunkcionālām kases sistēmām.
 • Inventārs

  Modulis nodrošina organizācijas inventāra uzskaiti un tā kustību, kā arī ar inventāra apriti saistīto procesu reģistrēšanu. Funkcionalitāte nodrošina inventāra un tā kustības atskaites un pārskatus. Sistēmā tiek nodrošināta elektroniska inventarizācijas procesa veikšana. Vairāk informācijas par Elektronisko inventarizāciju.

 • Vecāku maksas
  Modulis, kas atvieglo bērnudārzu uzskaiti un vadīšanu. Modulī pieejama funkcionalitāte, kas nodrošina bērnu apmeklējumu uzskaiti un vecāku maksu kvīšu izrakstīšanas, izsūtīšanas un apmaksas piesaistes procesu. Tāpat ir pieejams ēdināšanas bloks, kurā var veidot receptes, kas vēlāk tiek izmantotas produktu pasūtīšanā un produktu norakstīšanā.
Finanšu uzskaite
 • Virsgrāmata
  Modulis, kurā tiek akumulēta informācija par grāmatojumiem no citiem sistēmas moduļiem. Tiek veikti gada slēguma grāmatojumi un veidotas kontu apgrozījumu atskaites.
 • Finanšu pārskati
  Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas atbalsta dažādu pārskatu sagatavošanu, kas lietojami iestāžu/uzņēmumu iekšējām vajadzībām, kā arī iesniedzami vadībai un augstākstāvošām iestādēm.
 • Nākamie periodi
  Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas uzskaita visus nepieciešamos, nākotnes periodos paredzētos, izdevumus un ieņēmumus, kas ir uz līgumu vai rēķinu pamata, piemēram, abonēšanas pakalpojumi, kuros paredzēta pakāpeniska pārgrāmatošana no nākamajiem periodiem.
 • Vadības grāmatvedība
  Modulis nodrošina vadības grāmatvedības funkcionalitāti, kas ļauj pārdalīt ieņēmumus un izdevumus pēc brīvi izvēlētām formulām un statistiskajiem rādītājiem.
 • Avansa norēķini
  Modulis nodrošina iespēju reģistrēt avansa norēķinu personas, piesaistīt tās konkrētām uzskaites dimensijām un projektiem, kā arī ierobežot iesniedzamā avansa apmēru. Funkcionalitāte nodrošina iespēju veikt norēķina personu dokumentu aprites uzskaiti. Ir izstrādāta iespēja avansa norēķina dokumentus saistīt ar komandējuma pieteikumiem.
 • Pamatlīdzekļi

  Moduļa funkcionalitāte nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu (pamatlīdzekļu, nemateriālo un finanšu) uzskaiti. Pamatlīdzekļu uzskaites funkcionalitāte nodrošina tādu procesu atbalstu kā pamatlīdzekļu iegāde, iekšējā pārvietošana, rekonstrukcija, likvidācija, pārvērtēšana, saņemšana un nodošana. Sistēmā tiek veidoti ar pamatlīdzekļu apriti saistītie dokumenti, kā arī tiek nodrošināta automatizēta pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķina funkcionalitāte. Sistēmā tiek nodrošināta elektroniska inventarizācijas procesa veikšana.

  Vairāk informācijas par Elekronisko inventarizāciju.

 • Budžets
  Modulis nodrošina budžeta ievadīšanu sistēmā un izpildes piesaisti noteiktām budžeta pozīcijām. Ar pārskatu palīdzību var iegūt budžeta plāna un izpildes atskaites un pārskatus. Ar budžeta kontroles mehānismu palīdzību var veikt izmaksu kontroli jau maksājumu dokumentu izrakstīšanas brīdī.
 • Komandējumi

  Modulis nodrošina komandētās personas pieteikumu izveidi, atskaites iesniegšanu un elektronisku apstrādi web pašapkalpošanās sistēmā. Ir nodrošināta komandējumu pieteikumu un atskaišu sasaiste ar avansa norēķinu moduli.

 • Investīciju uzskaite
  Modulis nodrošina funkcionalitāti, kas ļauj definēt investīciju projektus un to saistīto informāciju, kā,piemēram, plānoto investīciju apjomu. Ar pārskatu un atskaišu palīdzību var iegūt informāciju par veikto investīciju apjomu.
 • Aizņēmumu uzskaite
  Modulis nodrošina iespēju fiksēt aizņēmumu līgumus, to maksājumu grafikus. Ir iespēja fiksēt arī galvojumu līgumus un veikt to zembilances uzskaiti. Piesaistot līgumus dokumentiem, ir iespēja iegūt atskaites un pārskatus finanšu uzskaitē un moduļa ietvaros.
 • Personāla vadība

  Modulis nodrošina pilnvērtīgu personāla uzskaiti, iespējams ievadīt nepieciešamo informāciju par darbinieku, darbinieka datus, izglītības dokumentus u.c. Personāla vadītājiem ērti pieejama informācija par darbinieka atalgojumu un citiem datiem. Iespējama atvaļinājumu un citu datu pieteikšana un apstiprināšana pašapkalpošanās režīmā.

 • Darba samaksa

  Modulis nodrošina elastīgu un daudzveidīgu algu aprēķina metožu izmantošanu, kas ļauj veikt algu aprēķinu pēc dažādiem nosacījumiem.

 • Darba laika uzskaite Web

  Nodrošina darba laika uzskaiti web vidē organizācijām, kurās darbinieki strādā pēc normālā darba laika organizācijas veida un lietotājam, kurš veic darba laika uzskaiti, nav pieejams Horizon. Risinājums nodrošina uzņēmumā iespēju katram struktūrvienības atbildīgajam veikt savlaicīgu un precīzu prombūtnes dokumentu un darba laika tabulu ievadi, samazinot algu grāmatvežu patērēto laiku dokumentu apstrādei.

 • Darba laika plānošana

  Modulis nodrošina veikt detalizētu personāla laika plānošanu un grafika sastādīšanu sadalījumā pa stundām un minūtēm. Darba laika grafikus un fakta dokumentus ir iespējams elektroniski saskaņot. Pēc fakta dokumenta apstiprināšanas tiek veikta izmaksu attiecināšana grāmatvedībā. Vairāk informācijas.

 • Laikrakstis

  Laikrakstis palīdz veikt darba laika analīzi ES finansējuma prasību nodrošināšanai, laika izlietojumam, datu pašizmaksai un citām darba laika uzskaitēm. Funkcionalitātei ir integrācija ar Outlook un Horizon Personāla moduli.

 • Projektu un laika uzskaite
  Modulis nodrošina detalizētu projektu uzskaiti projekta nodevumu un struktūrplāna (WBS) griezumā. Iespējams veidot vairāku līmeņu nodevumus un darbus, uz kuriem ievadīt patērētos resursus un iegūt kopējo projektā plānoto un patērēto resursu apjomu. Tāpat iespējams ģenerēt rēķinus klientiem par sniegtiem pakalpojumiem, balstoties uz patērētajiem resursiem, kas ievadīti sistēmā.
Norēķini
 • Apgāde / realizācija

  Modulis nodrošina darījumu ar debitoriem un kreditoriem uzskaiti un kontroli, kā arī nepieciešamo atskaišu (PVN deklarācija, u.c.) sagatavošanu.

 • Kase / banka

  Modulis nodrošina ienākošo un izejošo maksājumu uzskaiti sistēmā, kas atspoguļo naudas plūsmu kasē un bankā griezumā pa klientiem/līgumiem. Modulī iespējams veikt maksājumu importu no kašu sistēmām un bankas.

 • Klientu vadība
  Modulis nodrošina klientu un to datu reģistra uzturēšanu. Nodrošina sistēmas lietotājiem aktuālu informāciju par klientu aktivitātēm. Funkcionalitāte ļauj ievadīt un sasaistīt informāciju no citiem Horzion moduļiem ar klientu, kas ļauj iegūt vispusīgu informāciju par klienta aktivitātēm.
 • Līgumi

  Līgumu modulis nodrošina līguma reģistra uzskaiti, kurā var uzturēt līguma datus, pielikumus, citu ar līgumu saistītu informāciju. Sistēmā iespējams savienot dokumentu izpildi ar līgumiem, finansējuma prognozi un līgumu atlikumu aprēķinu, kā arī automātisku līgumsodu aprēķinu.

 • Aprūpes maksas
  Modulis paredzēts sociālo aprūpes centru uzskaites organizēšanai un atvieglošanai. Funkcionalitāte darbojas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
 • Apsaimniekošana

  Modulis paredzēts komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Iebūvētā funkcionalitāte nodrošina, klientu, klientu līgumu uzskaiti un nekustamo īpašumu reģistrāciju un uzskaiti. Iespējams reģistrēt klientiem sniegtos pakalpojumus un ģenerēt apsaimniekošanas rēķinus. Modulī iespējams ģenerēt mājas tāmes.

 • Maksājumu automatizācija

  Horizon sasaiste ar bankas datu apmaiņas interfeisu, kas nodrošina maksājumu un konta izrakstu datu apmaiņu online režīmā. Modulis šobrīd nodrošina automatizāciju ar Swedbank, SEB, Citadele, DNB un Valsts kase. Vairāk informācijas.

 • Pakalpojumu līgumi
  Pakalpojumu līgumu modulis nodrošina iespēju masveidā ģenerēt rēķinus atbilstoši pakalpojumu līgumu specifikai un attiecināt tos uz noteiktiem līgumiem, kas ļauj iegūt atskaites par pakalpojumu līgumu izpildi.
 • Iepirkumu līgumi
  Modulis nodrošina iepirkumu līgumu reģistru, kontroli un uzskaiti. Iepirkumu līgumus iespējams reģistrēt un veikt to kontroli pēc finansējuma veidiem, uzskaites dimensijām vai klienta.
 • Līzings
  Līzinga darījumu uzskaites sistēma nodrošina pilna cikla līzinga darījumu apstrādi. Funkcionalitāte paredzēta līzinga devējiem. Modulis nodrošina līzinga piedāvājumu, līgumu un maksājumu grafiku izveidi. Līzinga menedžeriem pieejama speciāli izstrādāta web saskarne.
 • Debitoru novērtēšana

  Modulis nodrošina automātisku debitoru novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas procesu. Modulis ļauj atlasīt un ģenerēt debitoru novērtēšanas aktus, un, uz apstiprinātu aktu pamata, ģenerēt un grāmatot aprēķinātos uzkrājumus.