Licencēšanas principi

Uzņēmuma resursu vadības sistēmas Horizon (turpmāk tekstā sauktas – Programma) licencēšanas principi.

 1. Programmas lietošanas legalitāti apliecina klientam izsniegtā programmas licence, kurā norādīti klienta rekvizīti (nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), licences numurs un autorizācijas kods. Klientam ir tiesības lietot programmu tikai tad, ja viņam ir Programmas izstrādātāja piešķirta licence uz konkrēto Programmu, kas atļauj to lietot, nodrošinot attiecīgo funkcionalitāti noteiktajam lietotāju skaitam.
 2. Saņemot Programmas licenci, klients iegūst tiesības lietot Programmu neierobežotu laiku.
 3. Programmas lietošanas tiesības nav nododamas trešajām personām, sadalāmas vai apvienojamas bez rakstiskas saskaņošanas ar Programmas izstrādātāju.
 4. Programmas izstrādātājs neatpērk Programmas lietošanas tiesības (licenci) no klienta.
 5. Klientam iegādājoties Programmas iespēju „Papildu uzņēmums”, ir jāievēro šādi principi:
  1. Programmas izstrādātājs atsevišķu licenci katram Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājam neizsniedz;
  2. Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietošanas legalitāti lietotājam apliecina Programmas izstrādātāja izsniegts rakstisks dokuments, kas izsniegts pēc klienta pieprasījuma;
  3. klientam ir pienākums informēt Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājus par klienta licencē noteiktajiem Programmas lietošanas nosacījumiem. Par jebkuriem licencē noteiktajiem Programmas lietošanas noteikumu pārkāpumiem Programmas izstrādātājs vērsīsies pret klientu;
  4. Programmas izstrādātājam ir tiesības pieprasīt no klienta informāciju par Programmas iespējas „Papildu uzņēmums” lietotājiem.
 6. Programmas lietošanas apjoms tiek ierobežots ar konkurējošo/vienlaicīgo lietotāju skaitu un izvēlēto funkcionalitāti atbilstoši licences kvantitatīvajam ierobežojumam. Programma tiek licencēta uzskaitot konkurējošos pieslēgumus, t.i. vienlaicīgo pieslēgumu skaitu Programmas datu bāzei.
 7. Vienlaicīgie pieslēgumi Programmas datu bāzei tiek dalīti pilnas funkcionalitātes pieslēgumos un read-only pieslēgumos. Pieslēguma read-only lietotājiem var būt nodefinētas dažādu līmeņu apskates tiesības, bet nebūs tiesības pievienot jaunus ierakstus.
 8. Programmā reģistrējamo lietotāju skaits netiek ierobežots.

  Programmas koda uzturēšanas principi.

 9. Programmas izstrādātājs nodrošina Programmai koda uzturēšanu no Programmas licences iegādes datuma, ja klients ir iegādājies Programmas koda uzturēšanas pakalpojumu un ir apmaksājis programmas koda uzturēšanas gada maksājumu.
 10. Programmas koda uzturēšanas laikā klientam ir tiesības saņemt atjaunotās Programmas versijas, kā arī pieteikt problēmas, kas saistītas ar Programmas lietošanu, klientu apkalpojošajam Programmas izplatītājam.
 11. Programmas koda uzturēšanas periods ir viens gads. Programmas koda uzturēšanas maksājums katram Programmas koda uzturēšanas periodam tiek noteikts ņemot vērā Klienta iegādāto Programmas licenču vērtību (bez atlaidēm) uz kārtējā Programmas koda uzturēšanas perioda sākumu un noteikto Programmas koda uzturēšanas maksājuma procentu. Ja Klients maksājumu par Programmas koda uzturēšanas periodu veic biežāk kā reizi gadā, Programmas koda uzturēšanas maksājums tiek noteikts ņemot vērā Klienta iegādāto Programmas licenču vērtību (bez atlaidēm) uz kārtējā maksājuma perioda sākumu un noteikto Programmas koda uzturēšanas maksājuma procentu.
 12. Ja klients nav veicis maksājumus par Programmas koda uzturēšanu, tad viņš ir tiesīgs izmantot to programmas versiju, kādu viņš saņēmis Programmas licences iegādes brīdī, vai lietojis apmaksātā uzturēšanas perioda beigās.
 13. Ja ir bijis pārtraukums Programmas koda uzturēšanas maksājumos, un klients vēlas saņemt atjaunotu Programmas versiju un/vai pieteikt problēmas, kas saistītas ar Programmas lietošanu, tad klientam ir jāatjauno Programmas koda uzturēšana par tekošo uzturēšanas periodu, kā arī par visiem iepriekšējiem periodiem, par kuriem netika veikti Programmas koda uzturēšanas maksājumi.

  Programmas licences papildināšanas principi.

 14. Programmas licences apjomu var papildināt līdz Programmas izstrādātāja noteiktajam atbilstošā produkta maksimālajam apjomam arī gadījumos, ja klients nav veicis maksājumus par Programmas koda uzturēšanu;
 15. Lai esošo Programmas funkcionalitāti papildinātu ar jaunu moduli, klientam ir jābūt uzstādītai jaunākajai Programmas versijai, kuru var iegūt veicot  Programmas koda uzturēšanas maksājumus.

  Programmas izstrādātāja noteiktie pamatprincipi Programmas izplatītāja sadarbībai ar Klientu

 16. Programmas izstrādātājs ir izveidojis Programmas izplatītāju tīklu, kas nodarbojas ar Programmu pārdošanu, ieviešanu un apkalpošanu klientiem.
 17. Klientam ir iespēja izvēlēties to Programmas izplatītāju, kurš nodrošina klienta prasībām visatbilstošākos Programmas ieviešanas un apkalpošanas nosacījumus.

Aizpildiet šo anketu un ar Jums sazināsies Horizon pārstāvis, kurš sniegs individuālu programmas prezentāciju un atbildēs uz jautājumiem.

sūtīt
...
Paldies! Sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā.